Vedtægter for Foreningen Frivillighuset Varde

 

§ 1      Navn og Hjemsted:

           Foreningen Frivillighuset Varde (herefter benævnt Frivillighuset)

           Foreningen har hjemsted i Varde kommune.

           Foreningen er medlem af Landsorganisationen Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark (FriSe).

 

§ 2       Formål:

            Foreningens formål er

·         At styrke og synliggøre den frivillige sociale og sundhedsfremmende indsats i Varde kommune

·         At støtte foreninger og enkeltpersoner som yder en frivillig social og sundhedsmæssig indsats rettet mod borgerne

·         At udvikle vilkårene for det frivillige sociale og sundhedsfremmende indsats

·         At støtte personer og deres pårørende, som befinder sig i vanskelige livssituationer

·         At kvalitetssikre det frivillige arbejde

 

§ 3    Aktiviteter:     

Aktiviteter til opfyldelse af foreningens formål udføres hovedsagelig som frivilligt ulønnet indsats. Dog aflønnes centerchef, koordinator for selvhjælp og evt. anden medarbejder efter bestyrelsens nærmere bestemmelser. Frivillighuset Varde står til rådighed for de frivillige sociale foreninger i Varde kommune med hensyn til formidling, kurser, temadage og sekretariat.

Frivillige lokale foreninger der opfylder foreningens formål, kan låne lokaler vederlagsfrit. Den sociale Guide, hvor alle kommunens frivillige sociale og humanitære foreninger optages, revideres og offentliggøres en gang årligt i en elektronisk udgave.

Frivillighusets hjemmeside opdateres jævnligt.

De enkelte aktiviteter/projekter udarbejder selv nærmere retningslinjer i samarbejde med centerchefen.

Foreningen arbejder med følgende:

·         Formidle frivilligt socialt arbejde

·         Samarbejde med og servicere frivillige foreninger i kommunen

·         Facilitere samarbejdet mellem frivillige foreninger og kommunen

·         Formidle kontakten mellem personer som ønsker at levere en frivillig social indsats og foreninger, der har behov for denne frivillige indsats

·         Opstarte nye projekter med et socialt/sundhedsfremmende formål

·         Igangsætning af selvhjælps- og netværksgrupper

·         Vejledende samtaler med enkeltpersoner

 

Igangværende aktiviteter kan ses på foreningens hjemmeside.

 

§ 4      Værdigrundlag:

·         Fællesskab – vi bliver set og hørt, når vi er mange.

·         Højt til loftet – vi favner og sætter pris på det enkelte unikke menneske. Forskellene mellem os er en berigelse og en udfordring.

·         Mod – vi tør møde mennesker, der hvor de er i livet.

·         Ærlighed – vi ser og siger tingene som de er.

·         Empati – medmenneskelig forståelse og indlevelse.

·         Frivillighuset Varde er partipolitisk og religiøst neutral.

 

§ 5    Tavshedspligt:

Alle medarbejdere og frivillige i Frivillighuset er underkastet tavshedspligt om forhold, som den enkelte under udførelsen af sit arbejde/indsats, måtte blive bekendt med, og som i kraft af deres karakter, må betragtes som personlige og fortrolige. Tavshedspligten ophører ikke ved fratræden.

 Der sker kun registrering af oplysninger, der er nødvendige for at bevare kontakten med de personer, der deltager i foreningens aktiviteter. Registrering sker kun med accept fra de pågældende. Der sker ingen indberetning til offentlige myndigheder.                                 

 

§ 6      Medlemskab:

           Foreningens medlemmer er:

·         Alle der er frivillige i Frivillighuset.

·         Foreninger der er optaget i Den Sociale Guide.

·         Foreninger/grupper der benytter Frivillighuset Vardes lokaler og som falder ind under foreningens formål.

·         Foreninger, grupper og enkeltpersoner, som kan tilslutte sig foreningens formål.

 

Eksklusion:

Bestyrelsen kan i enighed ekskludere et medlem, der modarbejder Frivillighusets formål eller groft tilsidesætter de grundlæggende værdier for Frivillighusets virke. Eksklusionen kan indbringes for den førstkommende ordinære generalforsamling, der træffer den endelige beslutning ved almindeligt flertal.

 

 

§ 7     Generalforsamling:

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i april måned.

Alle fremmødte har stemmeret.

 Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

1.       Valg af dirigent

2.       Valg af referent og 2 stemmetællere

3.       Bestyrelsens beretning/formanden

4.       Foreningens beretning/centerchef

5.       Regnskab og budget/centerchef

6.       Indkomne forslag

7.       Valg af bestyrelsesmedlemmer

8.       Valg af suppleanter

9.       Eventuelt

Indkaldelse til generalforsamlingen offentliggøres på Frivillighuset Vardes hjemmeside og ved udsendelse af mail til foreningens medlemmer. Generalforsamlingen indvarsles senest 3 uger før afholdelse.

 Regnskab og budget er tilgængelig på hjemmesiden 8 dage før generalforsamlingen..

 Forslag, der af medlemmer ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.  Forslag offentliggøres på hjemmesiden senest 8 dage før generalforsamlingen.

Beslutninger på generalforsamlingen sker ved almindeligt stemmeflertal. Afstemning, afgøres ved håndsoprækning eller skriftligt såfremt det ønskes.

Ændringer af vedtægter kræver dog 2/3 flertal af de fremmødte.

Ordlyden af forslaget til vedtægtsændringer skal fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen.

 Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen. I ulige år vælges op til 3 bestyrelsesmedlemmer og i lige år vælges op til 4 bestyrelsesmedlemmer.

Hvert år vælges 2 suppleanter for en 1-årig periode.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 Referat fra generalforsamlingen underskrives af formanden og dirigenten.

 § 8     Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen på dennes initiativ eller efter en begrundet skriftlig anmodning fra mindst 10 af foreningens medlemmer.

Ekstraordinær generalforsamling offentliggøres på Frivillighusets hjemmeside og ved udsendelse af mail til Frivillighusets medlemmer med mindst 2 ugers varsel og skal afholdes senest 4 uger efter begæringen er modtaget.

  § 9    Bestyrelsen:

Bestyrelsen består af op til 7 medlemmer og er bredt sammensat med repræsentanter for forskellige brancher, sektorer og foreninger. Bestyrelsen skal understøtte Frivillighusets formål, aktivitetsplaner og strategiske mål.

Der vælges endvidere 2 suppleanter, der kan deltage i bestyrelsesmøder uden stemmeret. Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling.

 Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse og er Frivillighusets øverste myndighed mellem generalforsamlingerne. Ansatte kan ikke være medlemmer af bestyrelsen.

Bestyrelsesarbejdet er ulønnet.

 Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand.

Kasserer- og sekretærarbejdet udføres af foreningens centerchef.

 Beslutninger træffes i enighed eller ved stemmeflertal. Er der stemmelighed, er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede. 

  Bestyrelsen ansætter/afskediger centerchefen for Frivillighuset samt øvrige lønnede medarbejdere efter indstilling af centerchefen.

Bestyrelsen fører referat over beslutninger.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 Centerchefen har møderet/pligt til at deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

 

§ 10    Regnskab og revision:

          Frivillighusets regnskab følger kalenderåret. Centerchefen har ansvar for regnskabet.

Bestyrelsen udpeger ekstern revisor, registreret eller statsautoriseret.

 

§ 11     Hæftelse og tegningsregler:

             For Frivillighusets forpligtigelser hæfter alene Frivillighusets formue.

       Frivillighuset tegnes, for så vidt angår den daglige drift, af centerchefen.

I øvrigt tegnes Frivillighuset af formanden sammen med et bestyrelsesmedlem og/eller sammen med centerchefen.

  Ved optagelse af lån, tegnes Frivillighuset af den samlede bestyrelse. 

 

§ 12       Daglig ledelse:

Centerchefen er ansvarlig for den daglige ledelse af Frivillighuset og er chef for de ansatte.

 

§ 13        Nedlæggelse af foreningen:

Nedlæggelse af foreningen kan kun ske på en ordinær generalforsamling, og såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer for det.

 Opnås der ikke det nødvendige flertal på den ordinære generalforsamling, kan endelig beslutning om nedlæggelse af foreningen ske på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling og kun såfremt et flertal af de fremmødte stemmer for nedlæggelse. Den ekstraordinære generalforsamling kan tidligst finde sted 14 dage efter den ordinære generalforsamling.

 

§ 14   Foreningens midler:

Ved nedlæggelse af foreningen skal foreningens eventuelle midler, efter generalforsamlingens beslutning og med godkendelse af Varde kommune, tilfalde den frivillige sociale og sundhedsfremmende indsats i Varde kommune.

 

Ændring af vedtægterne er besluttet på generalforsamlingen den 19. april 2018.